Câu hỏi

90% update tính năng của chúng tôi cho khách hàng là miễn phí hoàn toàn trừ các tính năng đặc biệt có thông báo.
chúng tôi sẽ có đợt update, thường là 1 tuần 1 lần.
100% vì chúng tôi chăm sóc nó hàng ngày.
Chúng tôi có gói cơ bản 3 triệu cho bài viết, thiết kế, video cơ bản cho một website
Bạn trả tiền quảng cáo, số người gọi điện để lại thông tin cho bạn nhiều.
1 tuần 2 lần chúng tôi sẽ báo cáo cho bạn.